عنوان : جستاری در تاریخ ایلام نو

محمدتقی ایمان پور (نویسنده اصلی), کیومرث علیزاده(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی
چکیده:

کناب به تاریخ ایلام که آخرین مرحله از تاریخ ایلام است می پردازد. کتاب پایان نامه دکتری نویسنده بوده است

کلمات کلیدی:
ایلام نو- کودور ناهونته- هوبن هلتش نامه های نینوا, ایلام نو- کودور ناهونته- هوبن هلتش نامه های نینوا