عنوان : سیره سید الانبیا و المرسلین محمد(ص) جامع المحامد کلها

علی اسدی اصل (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: چهارم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۳
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
چکیده:

کتاب مذکور تحلیلی بر تاریخ سیاسی صدر اسلام است که برای ذکر روایات و احادیث در آن بر بسیاری از منابع شیعه و اهل سنت استناد شده است

کلمات کلیدی:
سیره, سیره