عنوان : تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد پنجم

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۴
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

کتاب حاضر تفسیر آیه های متشابه است

کلمات کلیدی:
تفسیر - متشابه, تفسیر - متشابه