عنوان : درمان جان در زیارت خاتم پیامبران

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی
چکیده:

کتاب به دفاع از مشروعیت زیارت و شفاعت می پردازد

کلمات کلیدی:
زیارت شفاعت توسل, زیارت شفاعت توسل