عنوان : مناقب خاندان نبوت و امامت ج1

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۲
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی
چکیده:

کتاب به بررسی مناقب پیامبر و خاندان می پردازد

کلمات کلیدی:
مناقب فضائل, مناقب فضائل