عنوان : مقاومت مصالح (جلد اول)

محمود شریعتی (نویسنده اصلی), محمد جواد مغربی (نویسنده اصلی), مسعود مهدی زاده رخی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۵
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده:

در این کتاب دانشجویان با نحوه محاسبه تنش و کرنش و نیز طراحی سازه ها تحت بارگذاری های مختلف مکانیکی آشنا می شوند.

کلمات کلیدی:
تنش ، کرنش، خواص مکانیکی مواد، بارگذاری محوری، بارگذاری عرضی، گشتاور پیچشی، گشتاور خمشی، تبدیل تنش و کرنش، کمانش، خیز تیرها، روش های انرژی, تنش , کرنش, خواص مکانیکی مواد, بارگذاری محوری, بارگذاری عرضی, گشتاور پیچشی, گشتاور خمشی, تبدیل تنش و کرنش, کمانش, خیز تیرها, روش های انرژی