عنوان : علل گرایش مستبصرین به تشیع در پنجاه سال اخیر

محسن نورمحمدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: مجمع جهانی شیعه شناسی
چکیده:

علل گرایش بزرگان و اهل علم که دارای مذهب اهل سنت بوده و به جهان تشیع پیوستند

کلمات کلیدی:
مستبصر - تشیع - اهل سنت, مستبصر - تشیع - اهل سنت