عنوان : درآمدی بر مهاجرت و امنیت

سیدهادی زرقانی (نویسنده اصلی), حمداله سجاسی قیداری (نویسنده اصلی), سیده زهرا موسوی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۵
ناشر: انجمن ژئوپلیتیک ایران
چکیده:

ین اثر در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول که در واقع ورود به بحث مهاجرت است به بررسی مفاهیم، مدلها، نظریه ها و دیدگاه های مهاجرت پرداخته است. در فصل دوم، تقسیم بندی و طبقه بندی انواع مهاجرت و به تعبیری دقیق تر گونه شناسی انواع مهاجرت مورد بررسی واقع شده است. فصل سوم به صورت مختصر به بحث امنیت، تهدید و طبقه بندی انواع تهدیدات امنیتی پرداخته است. در فصل چهارم به بررسی انواع مهاجرت های داخلی پرداخته شده است و تلاش شده است تا مهمترین پیامدهای این نوع مهاجرت ها مورد مداقه قرار گیرد. در فصل پنجم ابتدا وضعیت مهاجرت های بین المللی در جهان مورد بررسی واقع شده است و در ادامه مهمترین فرصت ها و چالش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که این نوع مهاجرت ها برای کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر دارند با ذکر نمونه های مختلف از کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
مهاجرت، زمینه ها، پیامدها، ملی و بین المللی ، امنیت, مهاجرت, زمینه ها, پیامدها, ملی و بین المللی , امنیت