عنوان : مدیریت بازاریابی ورزشی

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), سیدمحمدجواد رضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۵
ناشر: tanin
چکیده:

پرسشنامه کاربردی برای مدیریت بازاریابی ورزشی برای انجام تحقیقات پربار بسیار ضروری است

کلمات کلیدی:
پرسشنامه , مدیریت بازاریابی ورزشی, پرسشنامه , مدیریت بازاریابی ورزشی