عنوان : تاریخ(1) ایران و جهان باستان

محمدتقی ایمان پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۵
ناشر: شرکت جاپ و نشر کتابهای درسی ایران
چکیده:

این کتاب که برای دانش آموزان دوره دبیرستان دوره دوم متوسطه نوشته شده است به تاریخ ایران باستان و جهان اختصاص یافته است که توسط جمعی از متخصصان این حوزه نوشته شده است و فصل هتم و هستم آن را من نوشته ام

کلمات کلیدی:
آریاها، تمدن های کهن، هخامنشیان، منابع نوشتاری، منابع غیر نوشتاری, آریاها, تمدن های کهن, هخامنشیان, منابع نوشتاری, منابع غیر نوشتاری