عنوان : ساختار مولکولی عضله اسکلتی و مایوکاین ها

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), آرش محمدی (نویسنده اصلی), احسان میر (نویسنده اصلی), امیرحسین نیکرو (نویسنده اصلی), سلما رمرودی (نویسنده اصلی), محسن ده باشی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات بیهق
چکیده:

این کتاب تخصصی که برای دوره تحصیلات تکمیلی نگارش شده به بررسی میکروسکپی ساختار سلولی -مولکولی عضلات اسکلتی انسان و به خصوص ورزشکاران پرداخته و سعی شده تا جدیدترین اطلاعات علمی در این حیطه را برای دانش افزایی دانشجویان فراهم نماید

کلمات کلیدی:
ساختار مولکولی-عضله اسکلتی-مایوکاین, ساختار مولکولی-عضله اسکلتی-مایوکاین