عنوان : آموزش تنیس روی میز

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), معصومه السادات مدرسی (نویسنده اصلی), محمدرضا نسیم سبحان(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات سخن گستر
چکیده:

کتاب مزبور جدیدترین متدهای آموزشی در باره تکنیک ها و تاکتیک ها و مربیگری تنیس رو میز را نگارش نموده که علاوه بر دانشجویان تربیت بدنی و سایر عموم جامعه نیز می توانند از آن بهره مند شوند

کلمات کلیدی:
آموزش تکنیک-تاکتیک-تنیس روی میز, آموزش تکنیک-تاکتیک-تنیس روی میز