عنوان : مبانی آزمایشگاه شیمی عمومی

حسین عشقی (نویسنده اصلی), دکتر ستار صابری(نویسنده اصلی) , دکتر زهرا ارغیانی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات خسروی - تهران
چکیده:

کتاب حاضر ترجمه ویراست دهم از کتاب اصلی Laboratory manual for principles of general chemistry 10 Ed. 2014 می باشد. این کتاب برای دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی که با آزمایشگاه شیمی عمومی اولین آزمایشگاه عملی خوذ را تجربه میکنند مناسب می باشد تا اصول اولیه کار در آزمایشگاه را یاد بگیرند.

کلمات کلیدی:
شیمی -- دست نامه ھای آزمایشگاھی, شیمی -- دست نامه ھای آزمایشگاھی