عنوان : برنامه ریزی مسکن روستایی در ایران

علی اکبر عنابستانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۵
ناشر: سیمای دانش
چکیده:

با توجه به این‌که در حوزه مسکن روستایی آثار کمتری منتشرشده است. بنابراین نگارنده در این کتاب برآنند تا در مرحله‌ی اول با استفاده از منابع داخلی و خارجی، مفهوم مسکن روستایی و بنیان‌های نظری آن موردبررسی قرار داده و سپس به معرفی برنامه‌ریزی مسکن روستایی در ایران و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در حوزه مقاوم‌سازی مسکن روستایی رخ‌داده است را بر اساس مطالعات موجود، موردبررسی قرار دهند. بنابراین نوشتار حاضر می‌تواند بسیاری از انتظارات دانشجویان رشته‌‌های برنامه‌ریزی روستایی و معماری را در مقاطع مختلف تحصیلی برآورده نماید و در کنار آن پژوهشگران و افرادی که با سازمان‌های متولی امور برنامه‌ریزی روستایی در سطح کشور همکاری می‌نمایند، نیز به فراخور زمینه‌ی کاری خواهند توانست نیازهای خود را مرتفع نمایند. نسخه‌ی فعلی کتاب مشتمل بر هفت فصل است که در فصل اول به مبحث مفهوم شناسی مسکن روستایی پرداخته می‌شود. فصل دوم به برنامه‌ریزی مسکن و روش‌های آن اشاره دارد. در فصل سوم جایگاه مسکن روستایی در برنامه‌های توسعه ایران موردبررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم کتاب به الگوهای مسکن روستایی در ایران و سایر کشورها اشاره خواهد شد. در فصل پنجم تسهیلات مسکن و دگرگونی در مساکن روستایی ایران بر اساس مطالعات موجود، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت. در فصل ششم به تغییرات سبک زندگی و تأثیراتی که بر الگوی مسکن روستایی در ایران داشته است، پرداخته می‌شود و درنهایت در فصل هفتم به طرح‌های کالبدی سکونتگاه‌های روستایی و مسکن روستایی اشاره خواهد شد.

کلمات کلیدی:
مسکن روستایی- ایران- برنامه ریزی- عمران روستایی, مسکن روستایی- ایران- برنامه ریزی- عمران روستایی