عنوان : اکوسیستم شکمبه

مرتضی هاشمی عطار (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۵
ناشر: بنفشه
چکیده:

کتاب حاضر مبنای اکوسیستم شکمبه رامورد بحث قرار میدهدو میکرو ارگانیسم های شکمبهرا معرفی و طبقه بندی میکند

کلمات کلیدی:
شکمبه-گاو-اکوسیستم-میکرو ارگانیسم, شکمبه-گاو-اکوسیستم-میکرو ارگانیسم