عنوان : متابولیسم چربی در نشخوارکنندگان

رضا ولی زاده (نویسنده اصلی), علی رزاقی (نویسنده اصلی), محمد ملک خواهی (نویسنده اصلی), عباسعلی ناصریان (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
چکیده:

متابولیسم چربی در نشخوارکنندگان

کلمات کلیدی:
متابولیسم، چربی، نشخوارکنندگان, متابولیسم, چربی, نشخوارکنندگان