عنوان : تکنولوژی تولید و فرآوری به لیمو(تولید، صنعت و درمان)

مجید عزیزی ارانی (نویسنده اصلی), رضا شاه حسینی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات و توسعه
چکیده:

1

کلمات کلیدی:
گیاهان دارویی، به لیموف کاشت، شاه پسندیان, گیاهان دارویی, به لیموف کاشت, شاه پسندیان