عنوان : نظریه های علم یپژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

سیدهادی زرقانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات پاپلی
چکیده:

مجموعه نظریه های علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است که در قالب رساله های دکتری در دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی و تدوین شده است

کلمات کلیدی:
نظریه . جغرافیای سیاسی .ژئوپلیتیک, نظریه . جغرافیای سیاسی .ژئوپلیتیک