عنوان : مسوولیت مدنی محافظ و سرپرست صغیر و مجنون(مطالعه تطبیقی)

محمد عابدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۵
ناشر: نشر دستور
چکیده:

مفهوم و مبانی و شرایط و اثار مسوولیت اشخاصی که طبق قرارداد و یا قانون تکلیف نگهداری و تربیت صغیر و مجنون را بر عهده دارند مانند والدین و قیم ووصی و معلمان و...در قبال زیانهایی که اینان به اشخاص ثالث وارد می کنند.

کلمات کلیدی:
مسوولیت مدنی-مسوولیت ناشی از فعل غیر- حقوق کودک- مجنون-حقوق تطبیقی, مسوولیت مدنی-مسوولیت ناشی از فعل غیر- حقوق کودک- مجنون-حقوق تطبیقی