عنوان : اجل در تعهدات و قراردادها(مطالعه تطبیقی)

محمد عابدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۵
ناشر: شرکت سهامی انتشار
چکیده:

در این پژوهش، تأکید بر مطالعه اجل و انواع و آثار آن در حقوق موضوعه ‏ایران بوده است. بدون شک، مطالعه کتب فقها و استفاده از نظریات آنان در ‏شناخت و تکمیل موضوع ضرورتی انکارناپذیر است، که در انجام این ضرورت ‏در حد خویش اهتمام ورزیده‌ام. مطالعه حقوق فرانسه و مصر، به عنوان حقوق ‏پویا و گرانبهای نظام رومی ژرمنی و کشورهای عربی و استفاده از ‏اندیشه‌های عالمان حقوق این دو کشور، با هدف تطبیق و مقایسه موضوع با ‏نظام حقوق ایران و عندالاقتضاء تکمیل مفاهیم مربوط به اجل، جایگاه بایسته و ‏شایسته‌ای را داشته است.‏

کلمات کلیدی:
حقوق قراردادها، اجل قراردادی-اجل قانونی-مهلت عادله-حقوق تطبیقی, حقوق قراردادها, اجل قراردادی-اجل قانونی-مهلت عادله-حقوق تطبیقی