عنوان : آسیب شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی), سید محمد تقی حسینی آقایی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۵
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده:

کتاب حاضر به عنوان منبع مطالعاتی برای دانشجویان رشـته «جامعـه شناسـی ارتباطـات» در مقطع تحصیلات تکمیلی و نیز علاقه مندان به مطالعات تبلیغات دینـی در حـوزه هـای علمیـه و همچنین مبلغان دینی تهیه شده است.

کلمات کلیدی:
آسیب شناسی، تبلیغ، جوانان, آسیب شناسی, تبلیغ, جوانان