عنوان : بهداشت روانی نوزادان و کودکان: رویکرد یکپارچه انسان به سنجش و درمان

شهربانو عالی (نویسنده اصلی), سیدامیر امین یزدی (نویسنده اصلی), علی رجائی (نویسنده اصلی), سیدجواد کریمیان ناری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات فراانگیزش
چکیده:

کتاب بهداشت روانی نوزادان و کودکان به معرفی مدل تحول یکپارچه انسان می پردازد

کلمات کلیدی:
بهداشت روانی نوزادان،رویکرد یکپارچه انسان, بهداشت روانی نوزادان, رویکرد یکپارچه انسان