عنوان : شناخت و درمان اتیسم معرفی رویکرد نوین تحول یکپارچه انسان

شهربانو عالی (نویسنده اصلی), سیدامیر امین یزدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۵
چکیده:

این کتاب به معرفی تحول یکپارچه انسان می پردازد

کلمات کلیدی:
اتیسم، تحول یکپارچه انسان, اتیسم, تحول یکپارچه انسان