عنوان : ابزار دقیق و اندازه‌گیری الکترونیکی

ناصر حافظی مطلق (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۵
ناشر: دانشگاه پیام نور
چکیده:

فصول چهارگانه این کتاب به ترتیب به مفاهیم پایه در سامانه‎های ابزار دقیق و اندازه‎گیری الکترونیکی، حس‎گرها و عمل‎کننده‎ها در سامانه‎های ابزار دقیق و اندازه‎گیری الکترونیکی، مدارهای کاربردی در سامانه‎های ابزار دقیق و اندازه‎گیری الکترونیکی و درنهایت معرفی و تحلیل چند نمونه از سامانه‎های ابزار دقیق و اندازه‎گیری الکترونیکی اشاره دارند.

کلمات کلیدی:
ابزار دقیق، اندازه گیری الکترونیکی، حسگرها، عمل‎کننده‎ها, ابزار دقیق, اندازه گیری الکترونیکی, حسگرها, عمل‎کننده‎ها