عنوان : مقاوم در برابر زمین خوردن

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), منیره اسدی قلعه نی (نویسنده اصلی), مهدی اسدی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۳
ناشر: همراه دانش
چکیده:

یک برنامه تمرینی تعادلی و پویایی جامع

کلمات کلیدی:
زمین خوردن در دوران پیری-- پیشگیری, زمین خوردن در دوران پیری-- پیشگیری