عنوان : پایه‌های رفتار حرکتی

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), عاطفه آذرپیکان (نویسنده اصلی), مینا محمدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۴
ناشر: ترجمان خرد
چکیده:

پایه‌های رفتار حرکتی

کلمات کلیدی:
رفتار حرکتی, رفتار حرکتی