عنوان : درک مهارت‌های حـرکتی در کودکانی بـا خام حرکتی، بیش فعالی و نقص توجه، اوتیسم و دیگر اختلالات یادگیری

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), مهدی نبوی نیک (نویسنده اصلی), محمود اصل محمودی(نویسنده اصلی) , زهرا سلطانی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۴
ناشر: ترجمان خرد
چکیده:

درک مهارت‌های حـرکتی در کودکانی بـا خام حرکتی، بیش فعالی و نقص توجه، اوتیسم و دیگر اختلالات یادگیری : راهنمایی برای بهبود هماهنگی

کلمات کلیدی:
مهارت حرکتی، کودکان، بیش فعال, مهارت حرکتی, کودکان, بیش فعال