عنوان : ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) درب‍اره‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۷۳
ناشر: محراب قلم
چکیده:

بی‌شک امام خمینی با احاطه بی‌نظیرش بر عرفان اسلامی ‌و ورزیدگی‌اش در فلسفه صدرایی در کنار زبدگی اصولی و فقهی از نادر ‌اندیشمندان اسلامی ‌در روزگار معاصر و از وارثین علوم اسلامی ‌محسوب می‌گردد. بنابراین بررسی تفکرات اجتماعی امام خمینی برای دانش‌پژوه علوم اجتماعی در کشور ما کاری آکادمیک می‌تواند محسوب شود.‏

کلمات کلیدی:
اندیشه امام خمینی، تغییر اجتماعی، جامعه, اندیشه امام خمینی, تغییر اجتماعی, جامعه