عنوان : جامعه شناسی مسائل اجتماعی جوانان

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۷۴
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
چکیده:

تعریف مساله اجتماعی، ارائه مدل های جامعه شناختی و تحلیل چند مسال اجتماعی، موضوع کتاب حاضر می باشد.

کلمات کلیدی:
جامعه شناسی مسائل اجتماعی، جوانان, جامعه شناسی مسائل اجتماعی, جوانان