عنوان : مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), سیدمحمدجواد رضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۵
ناشر: طنین
چکیده:

پرسشنامه های کاربردی مبانی مدیریت در سازمان-های ورزشی فصل اول: مبانی سازمان و مدیریت 1) سلامت سازمانی 2 2) تاثیر ارتباطات بر مدیریت بحران 2 3) مدیریت آشوب 2 4) ظرفیت یادگیری سازمانی 2 5) سبک تصمیم گیری کلی 2 6) ساختار سازمانی 2 7) مدیریت مداخلات در کار 2 8) توسعه سازمانی 2 9) سرمایه فکری 2 10) نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه 2 11) نقش کمک های انسان دوستانه در ارتقاء سازمان 2 12) رابطه رهبر - پیرو 2 13) سبک رهبری 2 14) مدیریت تحول گرا 2 15) رهبری دانشی 2 16) رهبری چندعاملی 2 17) عدالت سازمانی نیه هوف و مورمن 2 18) عدالت سازمانی 2 19) تمایل به عدالت و تساوی در سازمان 2 20) اعتماد سازمانی 2 21) فرهنگ سازمانی 2 22) جو سازمانی 2 23) مهارت های مدیریتی 2 24) رابطه سازمان - مردم هوانگ (OPRA) 2 25) مدیریت تضاد 2 26) چابکی سازمانی 2 27) موانع مدیریتی در کسب مدال 2 28) تعارض نقش 2 29) اثربخشی سازمانی 2 30) هوش سازمانی 2 31) حمایت سازمانی ادراک شده (POS) 2 32) تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز 2 33) هویت سازمانی 2 فصل دوم: مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 34) توانمندسازی کارکنان ال دفت 2 35) مهارت های مذاکره 2 36) نگرش نسبت به افراد و سازمان 2 37) مقاومت نسبت به تغییر 2 38) تجزیه تغییر 2 39) کیفیت زندگی کاری 2 40) سازگاری شغلی 2 41) بازخور و حمایت از استقلال کارکنان 2 42) میزان تمایل به ارائه بازخور 2 43) نگرش به گوش کردن 2 44) رفتار شهروندی سازمانی 2 45) نگرش های فرهنگی هافستد 2 46) مدیریت مشارکتی 2 47) تمایل به برنامه ریزی 2 48) نگرش به موفقیت 2 49) نگرش دینی 2 50) تعهد شغلی بلاو 2 51) تعهد شغلی 2 52) تعهد حرفه ای 2 53) سازگاری اجتماعی 2 54) مدیریت بر تفکرات پس از رویدادهای منفی 2 55) فنون مدیریت زمان 2 56) ذهنیت فلسفی 2 57) هویت اجتماعی 2 58) هویت ورزشی 2

کلمات کلیدی:
سازمان های ورزشی, سازمان های ورزشی