عنوان : مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), سیدمحمدجواد رضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۵
ناشر: طنین
چکیده:

پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش فصل اول: مدیریت راهبردی در ورزش 1) سنجش تفکر استراتژیک 2 2) تعیین نیاز به بهبود در حوزه های مدیریت استراتژیک 2 3) برنامه ریزی راهبردی رشته فوتسال 2 4) برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری ورزشی 2 5) برنامه ریزی راهبردی رشته سافتبال 2 6) برنامه ریزی راهبردی اداره کل ورزش و جوانان 2 7) برنامه ریزی راهبردی اداره تربیت بدنی دانشگاه 2 8) برنامه ریزی راهبردی ورزش همگانی 2 9) موانع پیاده سازی برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی 2 فصل دوم: مدیریت منابع انسانی در ورزش 10) ابعاد مدیریت منابع انسانی 2 11) گرایشات اخلاقی ناجیان غریق 2 12) انحرافات اخلاقی 2 13) اخلاق اسلامی کار 2 14) انگیزه مشارکت در ورزش همگانی 2 15) راهکارهای توسعه ورزش همگانی 2 16) موانع حضور در فعالیت های ورزشی 2 17) نگرش مدیران به درس تربیت بدنی 2 18) اثر بخشی مسابقات علمی- تخصصی دبیران ورزش 2 19) تاب آوری کارکنان 2 20) مدیریت منابع انسانی اثربخش 2 21) عوامل مؤثر بر گردش شغلی کارکنان 2 22) مهارت های مربیگری هدف مدار در سازمان 2 23) هوش عاطفی 2 24) هوش معنوی 2 25) نگرش افراد نسبت به پول 2 26) کیفیت زندگی شخصی 2 27) کنترل تفکرات 2 28) موانع رشد اخلاق حرفه ای در ورزش 2 29)روابط با همکاران 2 30) ویژگی های شخصیتی 2 31) نیازهای انگیزشی اساتید و دبیران تربیت بدنی 2 32) مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی 2 33) مهارت های ارتباطی در ورزش 2 34) تفکر انتقادی در ورزش 2 35) مهارت های بین فردی در ورزش 2 36) هوش چندگانه در ورزش 2 فصل سوم: ارزیابی عملکرد در سازمان های ورزشی 37) شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاه های ورزشی 2 38) ارزیابی دوره آموزشی 2 39) ارزیابی اثربخشی مدیریت سازمان. 2 40) خوشبینی جهت بهبود عملکرد 2 41) عملکرد شغلی 2 42) ملزومات عملکرد کسب و کار 2 43) ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد 2 44) ارزیابی نقاط قوت سازمانی 2 45) ارزیابی نقاط ضعف سازمانی 2 46) ارزیابی فرصت های سازمانی 2 47) ارزیابی تهدید های سازمانی 2 48) ارزیابی اثربخشی تیم استراتژیک 2

کلمات کلیدی:
مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش, مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش