عنوان : روش‌های صحرایی زمین‌شناسی

فرزین قائمی (نویسنده اصلی), بهنام رحیمی (نویسنده اصلی), علی کیوان زراعتکار(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۵
چکیده:

مطالعه صحرایی، اساسی‌ترین مرحله از یک پژوهش در علوم زمین است. درک صحیح از زمین‌شناسی یک پهنه، مستلزم کسب توانایی لازم برای اندازه‌گیری، توصیف و ثبت داده‌ها در صحرا است که همه در مباحث زمین‌شناسی صحرایی بحث و بررسی می‌شوند. کتاب حاضر ترجمه‌ای از کتاب \\

کلمات کلیدی:
روش‌های صحرایی، زمین‌شناسی, روش‌های صحرایی, زمین‌شناسی