عنوان : آسیب شناسی ورزشی رباط متقاطع قدامی(تشخیص، پیشگیری و توانبخشی)

احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی), مهدی صفری بک (نویسنده اصلی), علی آقاجانی(نویسنده اصلی) , حسن قادری جاغرق (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات ترجمان خرد
چکیده:

آسیب شناسی ورزشی رباط متقاطع قدامی(تشخیص، پیشگیری و توانبخشی)

کلمات کلیدی:
آسیب شناسی ورزشی - رباط متقاطع قدامی - تشخیص- پیشگیری - توانبخشی, آسیب شناسی ورزشی - رباط متقاطع قدامی - تشخیص- پیشگیری - توانبخشی