عنوان : درآمدی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مصطفی سلیمی فر (نویسنده اصلی), وحید ارشدی (نویسنده اصلی), سید سعید ملک الساداتی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۶
چکیده:

این کتاب به پس از مرور نظریات رایج توسعه و نقد آنها به طرح اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می پردازد.

کلمات کلیدی:
الگو- اسلامی -ایرانی- توسعه- پیشرفت, الگو- اسلامی -ایرانی- توسعه- پیشرفت