عنوان : امالی ج 1

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۶
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

شرح و تفسیر آیات و احادیث و مباحث ادبی

کلمات کلیدی:
تفسیر قرآن -تفسیر حدیث -ادبیات, تفسیر قرآن -تفسیر حدیث -ادبیات