عنوان : نگارش پایان نامه

محمدتقی ایمان پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۵
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
چکیده:

کتاب به چگونگی انتخاب و نگارش پایان نامه از مرحله نخستین تا جلسه دفاع می پردازد

کلمات کلیدی:
روش تحقیق، پیشینه تحقیق، پایان نامه ، رساله، دفاع پایان نامه، مقاله, روش تحقیق, پیشینه تحقیق, پایان نامه , رساله, دفاع پایان نامه, مقاله