عنوان : هرمنوتیک و اصول فقه: در آمدی بر قصدی گرایی

علیرضا عابدی سرآسیا (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۶
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

خلاصه ای از مباحث زبان شناسی، هرمنوتیک، و اصول فقه که در راستای تبیین درست نظریه قصدی گرایی و اصلاح و دفاع از آن ارایه شده است

کلمات کلیدی:
هرمنوتیک، اصول فقه، قصدی گرایی, هرمنوتیک, اصول فقه, قصدی گرایی