عنوان : مامن قافله دل و دانش(مقاله گسترش قلمرو تعهد به نگهداری از اشخاص تحت مراقبت)

محمد عابدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۵
ناشر: شرکت سهامی انتشار
چکیده:

یکی از مصادیق مسوولیت ناشی از فعل غیر مسوولیت اشخاصی است که تعهد قانونی یا قراردادی به نگهداری و ‏تربیت صغیر یا مجنون را بر عهده دارند. در مورد اشخاص تحت مراقبت در نظامهای حقوقی تا حدی تفاوت ‏وجود دارد و قدر متیقن آن است که صغیر و مجنون در زمره ی این اشخاص هستند. لیکن، برخی نظامهای ‏حقوقی ناتوانان جسمی را نیز مشمول مراقبت می دانند. در حقوق ایران هر چند ماده 7 قانون مسولیت مدنی از ‏صغیر و مجنون صحبت می کند، لیکن ملاحظه ی قوانین جدید و فلسفه ی حمایت از برخی اشخاص ناتوان و ‏تضمین جبران خسارت زیاندیدگان اقتضاء دارد این حمایت به هر شخص دارای ضایعه ی جسمی یا ذهنی که در ‏سلامت وی اختلال مستمر ایجاد کرده گسترش یابد و اشخاص غیر رشید و بیماران و معلولان جسمی و عقب ‏ماندگان ذهنی به قلمرو اشخاص تحت مراقبت افزوده شوند و مسوولیت ناشی از فعل زیانبار آنها به سرپرستان ‏قانونی یا قراردادی تحمیل شود و از راه بیمه ی مسوولیت مدنی خسارت تدارک گردد.‏

کلمات کلیدی:
مقالات اهدایی، دکتر حسنعلی درودیان ، دانشگاه تهران،مسوولیت ناشی از فعل غیر، معلولان جسمی، عقب ماندگان ذهنی، کودکان، اشخاص غیر رشید.‏, مقالات اهدایی, دکتر حسنعلی درودیان , دانشگاه تهران, مسوولیت ناشی از فعل غیر, معلولان جسمی, عقب ماندگان ذهنی, کودکان, اشخاص غیر رشید.‏