عنوان : راهنمای عملی تکثیر درختان و درختچه های حاشیه رودخانه و فضای سبز شهری

محمد فرزام (نویسنده اصلی), وحید حسینی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۵
چکیده:

این مجموعه اطلاعاتی را در زمینه ی گونه های گیاهی غالب در اراضی حاشیه رودخانه ای فراهم می کند؛ گونه هایی که تکثیر آنها ممکن است به دلیل اثرات متقابل آنها با فونا (جانوران) و گیاهانی که بطور سنتی برای احیاء رژیم رودخانه استفاده می شوند، مورد توجه است. اگرچه برخی تاکسون های معرفی شده الزاما حاشیه ی رودخانه ای نیستند، منشاء اصلی آنها از جوامع درختی و درختچه مدیترانه ای است، که می-توانند در این شرایط محیطی بویژه در مناطق بسیار خشک، گسترش پیدا کنند. اطلاعات بصورت جدوال و متن شامل جزئیاتی در زمینه روش تولید اندام های تکثیر – از جمع آوری تا نگهداری- مشخصات فیزیکی بذرها و مناسبترین روش ها برای تولید جنسی و رویشی گیاهان ارایه شده است. برای هر تاکسون اطلاعات کلی در مورد پراکنش جغرافیایی، اکولوژی، مشخصات شناسایی تاکسونومی و زیست شناسی تولید مثل آنها فراهم شده است. این اطلاعات فنی در بردارنده ی جزئیاتی است که ممکن است در مدیریت بهتر اندام های تکثیر گیاهی مورد استفاده قرار گیرد. درصورت امکان، اطلاعاتی در زمینه تنوع درون گونه ای – و کاربرد آنها برای جمع آوری و استفاده از اندام های تکثیر- از دیدگاه حفاظت منابع ژنتیکی آنها ارایه شده است. در چندین فصل از بخش ضمایم، به موارد خاصی که در ارتباط مستقیم با تولید، و استفاده از اندام های تکثیر درختان هستند، از قبیل تنوع ژنتیکی درون گونه ای با دیدگاه سازگاری جمعیت، جنبه های تولید و حفاظت از بذر و اندام های گیاهی و مقرارت اتحادیه اروپا در زمینه تولید، انتقال و بازاریابی برخی از گونه های معرفی شده در این دستورالعمل اشاره شده است. در بخشی از ضمایم، جدول ها و شکل هایی با هدف کمک به تشخیص گونه های جنس صنوبر، بیدو گز ، که در منطقه ی مدیترانه ای اروپا یافت می شوند، آورده شده اند. در برگیرنده ی اصطلاحات علمی و فنی بکار رفته در کتاب که ممکن است برای استفاده کنندگان این دستورالعمل متداول نباشند در قالب لغت نامه ای ارایه شده است.

کلمات کلیدی:
درختان، درختچه ها، احیا طبیعت، فضای سبز، قلمه زنی، نهالستان، انبارداری،, درختان, درختچه ها, احیا طبیعت, فضای سبز, قلمه زنی, نهالستان, انبارداری,