عنوان : آموزش شنا (راهنمای مربیان و ورزشکاران)

فاطمه علیرضائی نقندر (نویسنده اصلی), سحر پاشازاده(نویسنده اصلی) , فاطمه جولایی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات علوم پایه
چکیده:

آموزش شنا

کلمات کلیدی:
آموزش شنا, آموزش شنا