عنوان : دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران

وحید سینائی (نویسنده اصلی), حسین صابری (ویراستار علمی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۶
چکیده:

در این کتاب سرشت دولت در ایران در دوران پهلوی و نقش نظامیان در آن بررسی شده است.

کلمات کلیدی:
دولت مطلقه، نظامیان ،سیاست ، ایران، پهلوی, دولت مطلقه, نظامیان , سیاست , ایران, پهلوی