عنوان : مدیریت زمان برای مدیران ورزشی

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), دکتر حبیب هنری(نویسنده اصلی) , دکتر فرزاد غفوری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۵
ناشر: طنین دانش
چکیده:

مدبریت و در کنترل گرفتن زمان

کلمات کلیدی:
مدیریت زمان، برنامه ریزی ،عوامل اتلاف زمان, مدیریت زمان, برنامه ریزی , عوامل اتلاف زمان