عنوان : هنر و سبک های نثرعربی

مرضیه آباد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۶
چکیده:

موضوع این کتاب هنر و سبک های نثر عربی می باشد.

کلمات کلیدی:
هنر و سبک های نثرعربی, هنر و سبک های نثرعربی