عنوان : نوآوری و کارآفرینی در ژاپن

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , , ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۶
ناشر: نشر مرندیز
چکیده:

نوآوران و کارآفرینان ژاپن، از رکود اقتصادی دهه ی 1990 نجات یافته و در محیط رقابتی امروز موفق شده اند. این کتاب، اقدامات نوآورانه ی کارآفرینان و رهبران را بررسی کرده و درس هایی کلیدی برای پاسخگویی به تغییرات مداوم اقتصاد را برای کسب و کارها شناسایی می کند. کاترین ایباتا آرنز، دستیار استاد در بخش علوم سیاسی دانشگاه دپال و دستیار بخش بازرگانی دانشگاه دوشیشا می-باشد. وی تحلیلی مفصل در مورد استراتژی شرکت ها، جوامع و دولت های محلی ارائه می کند؛ همچنین نوآوری و کارآفرینی در ژاپن و نمونه هایی از تولیدکنندگان پیشرفته ی کیوتو، اوساکا و توکیو و خوشه های فناوری زیستی در آمریکا را به طور دقیق بررسی می کند. مطالعه ی این کتاب برای دانشگاهیان و دانشجویان کسب و کار، اقتصاد، اقتصاد سیاسی، علوم سیاسی و جامعه شناسی ضروری می باشد. همچنین برای سرمایه گذاران، کارآفرینان و سازمان های توسعه ی اجتماعی که به دنبال چشم اندازهای جدیدی برای رقابت جهانی و کارآفرینی در موسسات پیشرفته هستند مناسب می باشد. فصل اول این کتاب، مسیر کارآفرینی دو فرد موفق را به تفصیل بررسی کرده و همچنین به تفاوت های منطقه ای در نظام نوآوری ملی ژاپن، پیش نیازهای ضروری جوامع نوآور و ویژگی های مشترک جوامع نوآور با ثبات پرداخته است. در فصل دوم، مطالعات موردی انجام گرفته در سطح شرکت ها معرفی گردیده اند. در فصل سوم، چگونگی تشویق فعالیت نوآورانه در سطوح شرکتی، منطقه ای و ملی در ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم توضیح داده شده است که چگونه در اواخر دهه ی 1990، سیاست گذاران ملی ژاپن برای اولین بار تلاش کردند تا طرح هایی را در سطح محلی و سیاست متناسب با شرکت ها را در پاسخ به نیازهای آن ها پایه ریزی کنند و قدم هایی را به سوی اقتصاد ملی بردارند. در فصل پنجم به تحلیل رابطه ی میان انواع شبکه های بین شرکتی و پیامدهای نوآورانه در شرکت های عضو پرداخته شده است. در فصل ششم موضوع تفاوت های منطقه ای مطرح شده در فصل پنجم ادامه داده شده است و در این راستا بر جامعه ی شرکت های نوآور فعال که در اطراف کیوتو قرار دارند، تمرکز شده است. فصل هفتم، اقتصاد سیاسی محلی استراتژی های نوآور بین شرکتی در ژاپن را با تجارب نمونه های مشابه در غرب آمریکا براساس مطالعات موردی این کتاب در سال های 2003 و 2004 مقایسه می کند. این فصل همچنین به مقایسه ای مختصر از یافته های سایر تحقیقات در اقتصاد سیاسی محلی چین و آلمان می پردازد که تشابهات مهم در مرزهای ملی این جوامع نوآور محلی را نشان می دهد. در فصل هشتم یافته های فصل های پیشین به صورت خلاصه مطرح شده اند. در این فصل، به بحث درباره ی ارتباط رویکرد اقتصاد سیاسی-محلی شرکت محور با توسعه ی جامعه ی پایدار و نوآور برای کارآفرینان و سیاست گذاران ملی، منطقه ای و محلی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:
نوآوری و کارآفرینی، ژاپن, نوآوری و کارآفرینی, ژاپن