عنوان : المنتخب من نظم العصر العباسی و نثره

مرضیه آباد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۶
چکیده:

این کتاب به بررسی المنتخب من نظم العصر العباسی و نثره می پردازد.

کلمات کلیدی:
المنتخب - نظم العصر العباسی و نثره, المنتخب - نظم العصر العباسی و نثره