عنوان : فیزیولوژی فعالیت بدنی و زنان

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), محمد مسافری ضیاءالدینی (نویسنده اصلی), مرتضی مطهری راد (نویسنده اصلی), حسین قاسمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات چهار درخت بیرجند
چکیده:

اطلاعات غنی در باره سازگاری های دستگاه های مختلف بدن زنان نسبت به تمرینات مختلف ورزشی را بیان می کند

کلمات کلیدی:
فیزیولوژی-فعالیت بدنی-زنان, فیزیولوژی-فعالیت بدنی-زنان