عنوان : مدیریت نواوری و توسعه محصول جدید

نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۷
ناشر: دانشگاه بین المللی امام رضا
چکیده:

کتاب به بررسی مباحث نواوری در حوزه توسعه محصول جدید می پردازد

کلمات کلیدی:
نواوری، محصول جدید, نواوری, محصول جدید