عنوان : تخریب و پایدارسازی پلیمرها

غلامحسین ظهوری (نویسنده اصلی), معین بهزادپور(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۷
ناشر: نشر یوسف فاطمه
چکیده:

---

کلمات کلیدی:
پلیمر، تخریب پلیمرها، پایدارسازی پلیمرها, پلیمر, تخریب پلیمرها, پایدارسازی پلیمرها