عنوان : اصول و کاربردهای پلیمری شدن امولسیونی

غلامحسین ظهوری (نویسنده اصلی), پدرام حسین پور(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۷
ناشر: نشر یوسف فاطمه
چکیده:

---

کلمات کلیدی:
پلیمر، پلیمری شدن، امولسیونی, پلیمر, پلیمری شدن, امولسیونی