عنوان : جایگاه کشتی با چوخه در اعتلای فرهنگ،اقتصاد و گردشگری

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), نجمه السادات شجاعیان(نویسنده اصلی) , الهام پوریامهر(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۷
ناشر: نشر چهاردرخت
چکیده:

بررسی نقش مسابفات کشنی با چوخه در استان بزرگ خراسان در اشاعه فرهنگ و اقتصاد و گردشگری اسلامی

کلمات کلیدی:
کشتی با چوخه،فرهنگ،اقتصاد،گردشگری, کشتی با چوخه, فرهنگ, اقتصاد, گردشگری